Lektion

Åk 4-6

Trelleborgen
– en vikingaborg
Lektion

Varför tror du att det fanns en vikingaborg i Trelleborg?

800- till 1000-tal

Trelleborg

Bild av rekonstruktionen av Trelleborgen, sedd från västra porten.
Det här är en rekonstruktion av Trelleborgen, byggd 1995.
1988 hittade arkeologer spår efter en vikingatida borg i Trelleborg. De kunde se att borgen varit formad som en ring. Rakt igenom borgen gick en väg. Det visade att borgen hade använts för att kontrollera vilka som reste längs med vägen och vilka varor de hade med sig.

Trelleborgen

1988 hittade arkeologerna de första spåren efter en borg. Endast jordlager och spår av nedgrävda stolpar fanns kvar. De kunde se att borgen varit formad som en ring. Omkring borgen fanns en vallgrav. Borgen hade tre portar, en i norr, en i öster och en i väster. Antagligen fanns även en port i söder. Rakt igenom borgen gick en väg från Östersjön i söder mot viktiga platser som Lund och Uppåkra i norr. Genom att bygga en borg över vägen kunde man kontrollera vem som reste här igenom och vad som transporterades.

Trelleborg nu och då

Det här är en karta över Trelleborg som det ser ut idag, men du kan också se vad som fanns där på vikingatiden. Klicka på prickarna på kartan och lär dig mer.

Karta över staden Trelleborg, där trelleborgen är utmärkt.

Det historiska Trelleborg

Det gråmarkerade området visar var man har hittat spår av boplatser från vikingatiden och tiden strax innan, som kallas vendeltid.

Trelleborgen

Här låg den vikingatida borgen. På samma plats har man byggt upp en rekonstruktion av hur man tror att borgen såg ut.

Gammal väg

Den här gatan har samma sträckning som vägen som gick genom borgen på vikingatiden.

Mer vatten

Havet gick längre upp på vikingatiden och det fanns andra vattendrag som inte finns kvar. Kan du se var det fanns vatten som inte är kvar idag?

En film om Trelleborgen

Det fanns bara spår i jorden kvar, när borgen hittades. I den här filmen får du se en rekonstruktion av borgen. Man har byggt en ny borg som man tror att den gamla borgen såg ut.

En smart plats

Om platsen

Borgen byggdes på en höjd. Den följde höjdens form. Höjden var ett perfekt läge med utsikt över Östersjön i söder och uppåt landet i norr. Runtomkring fanns våtmarker som skyddade platsen. På höjden hade det tidigare funnits en boplats. Fynd från den tiden visar att människor från olika kulturer har träffats här. Arkeologerna hittade en speciell sorts keramik som tillverkades i norra Tyskland och Polen. Östersjön var en viktig vattenväg. Spår av stora gårdar, gravfält och runstenar visar även att rika och betydelsefulla släkter funnits runt Trelleborg på 900-talet.

Ritning över borgen

Det fanns bara jordlager och spår av nedgrävda stolpar kvar när arkeologerna hittade borgen. Inget trä fanns bevarat. De hittade även spår i marken från byggnader som var äldre och yngre än vikingaborgen. Men inga byggnader var från samma tid som borgen.

Spåren i marken visar att trästolparna i borgens portar aldrig bytts ut. Därför tror vi att det inte gått så många år mellan att borgen byggdes och sedan byggdes ut. Dateringar har gjorts på fynd som fanns intill från tiden innan och efter att borgen byggdes. Utbyggnaden skedde troligen under andra halvan av 900-talet.

Här ser du arkeologernas ritning över platsen. Klicka på punkterna och läs om olika delar av borgen.

Ritning av Trelleborgen, som man tror att den har sett ut.
Utsnitt av arkeologernas teckning. Visar Norrporten.

Norrporten

Detta är spåren efter norrporten. Genom denna port gick vägen norrut från borgen. Vägen var en viktig farled mellan stranden i söder och viktiga platser som Uppåkra och Lund i norr.

Detta var den bredaste porten, 4,5 m. Utanför norrporten hittades spår av en rad trästolpar. Kanske var detta ett skydd eller en gång in mot huvudporten.

Teckning som visar vikingatida båtar som ligger vid stranden framför borgens västra port.

Västporten

Västporten var bäst bevarad i marken. Denna port är idag uppbyggd på exakt samma plats. Detta är ett förslag på hur borgen kan ha sett ut från väster. Borgen har idag en krenelering. Krenelering är en slags fasta sköldar upptill att gömma sig bakom. Portgången har även ett porthus. Vi vet inte om borgen haft krenelering och porthus. Detta är gissningar som gjorts utifrån hur andra borgar ser ut.

Teckning av vallen i genomskärning

Vallen

Arkeologerna hittade spår av tre rader med trästolpar. De ritade av spåren från sidan. Då syntes hur de yttre stolparna hade lutat. Genom att dra en linje i samma lutning uppåt ser vi hur högt upp stolparna mött de inre rakt stående stolparna. Vi kan anta att den utbyggda borgen varit ca 4 meter hög. Stolparna stöttade upp en jordvall som fanns bakom.

Teckning av spåren som borgens trästolpar lämnat i marken.

Spåren

Det fanns spår som såg ut som halvmånar. Det var spår av kluvna trästockar. De hade lutat mot de rakt stående trästolparna som höll tillbaka jordvallen. Spåren var tydliga, inga stolpar verkar ha bytts ut. Därför tror vi inte att borgen användes speciellt länge. Då hade borgen behövts renoveras och stolparna bytas ut.

Bild av glasskärva från en så kallad trattbägare.

Glasskärva (trattbägare)

Denna glasskärva har varit en del av ett speciellt glas med spetsig botten. Skärvan hittades här i ett grophus tillsammans med en nål till en spännbuckla, ett fragment av en slipsten och keramik. Innan borgen byggdes fanns en boplats på området. Det finns spår efter flera hus, grophus och brunnar från denna tid. Arkeologerna hittade också saker i och utanför husen som benkammar och redskap. De hittade även keramik som kommit från andra sidan Östersjön, pärlor och glas från andra länder. Denna glasskärva är ett exempel på detta. Fynden visar på kontakter med avlägsna områden. Boplatsen påminner om en handelsplats.

Lär dig mer om borgen

Vi vet inte vem som byggde borgen. Kanske var det en rik person från trakten. Liknande byggen fanns även i Nederländerna och Polen. Kanske kom inspirationen därifrån.

Under 900-talets andra hälft byggdes borgen ut. Fem borgar i Danmark och minst en till i Skåne har byggts eller byggts ut i liknande stil under denna tid. Alla borgar var smart placerade intill viktiga vattenvägar. De nya borgarna gjordes större och perfekt cirkelrunda. Borgen kan ha varit en viktig del i skapandet av det tidiga danska kungariket. Kanske användes borgen även som utgångspunkt för att göra folket kristna.

Portarna

Borgportarna visar var vägen gått. Idag går det en väg genom den vikingatida borgens norra port. Den moderna vägen följer en äldre vägsträcka. Utanför borgen låg våtmarker som var svåra att ta sig igenom. Vägen gick runt våtmarkerna. Här har människor färdats även lång tid innan borgen byggdes.

Porten i öster är inte helt utgrävd. Arkeologerna grävde mindre hål för att se var den fanns. Fler spår finns alltså kvar i marken. Antagligen fanns det även en fjärde port i söder, men här var marken redan söndergrävd så arkeologerna kunde inte hitta något.

Spåren efter porten i väster syntes tydligast. Utanför den fanns en lagun som hade kontakt med Östersjön via ett vattendrag. En lagun är ungefär som en sjö. Här vid västporten kunde mindre båtar ta sig upp. Kanske fungerade lagunen som en liten skyddad hamnplats.

Vad fanns inuti borgen?

Det ser ut att ha varit en stor tom yta inuti borgen. Arkeologerna hittade inga spår av andra byggnader i borgen eller fynd från borgtiden. Kanske har borgen använts på ett sätt som inte gett några spår i marken. Eller så användes den aldrig.

Borgen övergavs och glömdes bort

Borgen övergavs ett tiotal år efter att den byggts ut och lämnas att förfalla. Borgvallen i väster stod kvar längst. Först på 1200-talet byggs den medeltida staden Trelleborg. Staden får sitt namn efter den gamla vikingaborgen. Men var borgen legat glömdes bort fram tills arkeologerna hittade den igen.Hitta platserna

Zooma in på kartan så ser du fler platser. Klicka på platserna så får du veta mer.
Tips: i själva Trelleborg finns tre platser och i Skåne finns tre platser till. I Danmark finns fem platser.

Sägen om stadsnamnet Trelleborg

”Hur stadsnamnet ”Trelleborg” uppkommit

Enligt en gammal sägen skall Trelleborgs stadnamn härstamma från ”trälarnas stad”. Det berättas nämligen att under vikingatiden några av våra bålda förfäder under en av sina långväga färder i västerväg tillfångatagit en del krigare av förnäm börd, samt kungasöner och -döttrar, vilka fördes till Norden, där de höllos fångna.

Under de långa vinterdagarna roade sig vikingarna med tärningsspel o. dyl. och därvid begagnade man fångarna som insats. Då våren kom, bröt man åter upp och begav sig ut på sina äventyrliga färder. Kvar blevo endast de gamla och orkeslösa samt kvinnor och barn. Åt dessa överlämnades också vården och vaktandet av trälarna och fångarna.

En natt hade dessa lyckats bryta sig ut och tände eld på gårdsbyggnaderna. Då de inneboende rusade ut blevo de ihjälslagna och kastades in i lågorna. Efter fullbordat värv drog skaran av trälar till nästa gård, där man förfor på samma sätt och för varje gård, som brändes, ökades skaran av trälar, ty dessa släpptes ut innan gården antändes. Färden ställdes sedan mot kusten och livet uppehölls genom jakt och fiske.

Då de kommo fram till havet stötte de på några stenkojor, täckta med ris, tång och torv och beslöto att slå sig ner där. De visste emellertid vad som väntade dem, om de blevo upptäckta, och togo därför itu med att bygga sig en säker borg. I de omkringliggande skogarna hämtade man timmer och byggde på den högsta punkten en stark pallissad, inom vilken snart reste sig en stark borg. Denna byggnad var belägen på ”Järabackens” höjder. Runt palissaden grävdes en grop och denna förbands med den största ån i närheten.

Vid sommarens slut kommo vikingarna hem och beslöto då att genast förfölja de förrymda trälarna och fångarna. Gång på gång försökte de storma den uppbyggda borgen, men dess innevånare försvarade sig så tappert att alla deras försök misslyckades. Till erinran om sitt forna lidande kallade de nu fria männen sin borg för ”Trälarnas borg”. Nybyggarna ingingo senare fostbrödralag med de i början skygga ortsinnevånarna och levde ett lyckligt liv som fria män.

Denna borg säges enligt sägnen ha legat vid gamla Österbro. Dr Folke Hansen fann också där vid grävningar 1934 en 120 meter lång manshög dubbelvall, som han förmodar ha varit befästningsverk och i västra delen av området har man påträffat grunden till ett försvarstorn. Dr Hansen förklarar att befästningarna troligen härröra sig från 800-900-talet och att det samhälle, som legat här, kanske var första början till det nuvarande Trelleborg.”

Texten kommer från boken Sagor och sägner i Skytts härad , Olof Christoffersson. Utgiven av Trelleborgs Museum. Tredje upplagan 1997. Första upplagan kom 1940.

Teckning av keramikskärva med vågigt reliefmönster.

Keramik från slaviskt område

Arkeologerna hittade många skärvor av slavisk keramik. Dessa är från tiden innan borgen byggdes. Denna keramik är ovanlig i Skandinavien. Keramiken tillverkades i det som ibland kallas slaviska områden som norra Polen och Tyskland. Skärvorna har analyserats för att se om de kommit till boplatsen eller tillverkats här. Det fanns både slavisk keramik som tillverkats här av lokal lera och keramik som importerats.

Den slaviska keramiken visar att det fanns kontakt över Östersjön. Kanske bodde slaver på höjden där borgen sedan byggdes. De hade tagit med sig keramik, men de tillverkade även ny keramik här. Byggdes borgen av slaverna för att skydda sig? Kanske byggde någon annan borgen för att hålla slaverna fångna?

Ordet slaver och ordet slavar, alltså trälar, kan lätt förväxlas. Är det därför borgen har kallats trälarnas borg? Är det egentligen slavernas borg?

Teckning som visar vikingatida båtar som ligger vid stranden framför borgens västra port.

Vikingaborgen Trelleborgen

Här på områdets högsta höjd stod på vikingatiden en ringborg. Den var omgiven av åar och en lagun. Idag finns en fjärdedel av vikingaborgen uppbyggd. Detta är ett förslag på hur borgen kan ha sett ut. Den moderna vägen som idag sträcker sig genom borgen följer en äldre vägsträcka. Den gick rakt igenom borgens norrport norrut mot Uppåkra och Lund.

Teckning med hästar och människor nära en strand.

Spår av en by i Västervång

En och en halv kilometer norr om vikingaborgen har spåren av en by med gårdar och en storgård hittats. Här fanns hus som varit upp till 50 m långa. Gårdsägarna måste ha varit rika. Deras hus låg på en höjd med utsikt ner mot kusten. Var det i ett av dessa pampiga hus som det bestämdes att borgen skulle byggas?

Bild av skalle från Vannhögsgravfältet

Vannhögsgravfältet

En kilometer nordväst om vikingaborgen finns ett stort gravfält från denna tid, Vannhögsgravfältet. Där fanns två speciellt intressanta personer gravlagda. De hade båda filade fåror på sina framtänder i överkäken. Båda var män. Den ene var runt 50 år gammal, den andre var yngre, runt 20 år gammal. Vi vet inte varför de hade filade tänder. Kanske för att smycka sig eller för att visa vem de var. Kanske hade de speciella yrken eller var hövdingar eller trälar. När de log syntes fårorna som ränder.

Den yngre mannens skelett är daterat till mellan 690 och 980. Kanske var han, hans barn eller barnbarn med och bestämde att borgen skulle byggas.

Modell av en träkyrka från Lund. Kyrkan är byggd av trä. Den har några få, små fönster och snedtak.

Lund

Staden Lund är i dag känd för sin medeltida historia och domkyrkan. Men det finns fynd redan från vikingatiden mitt i centrala Lund. Här har människor begravts i kistor redan på 970-talet under kung Harald Blåtands tid. Lund byggdes sedan ut till en stor stad med flera kyrkor och kloster. Detta var på Sven Tveskäggs och Knut den stores tid. Sven var Harald Blåtands son och Knut var Haralds barnbarn. År 1103 blev Lund ärkebiskopssäte för hela Norden. Här bodde och arbetade ärkebiskopen som var den högsta ledaren för kyrkan. Lund var tidigt ett centrum för kristendom. Bilden visar en modell av en tidig träkyrka i Lund.

Trasig keramikskål som är vit med blå, bågformad dekor.

Uppåkra

Här har arkeologerna grävt ut en boplats från järnåldern. Den blev med tiden mycket stor. Här fanns långhus, verkstäder, ugnar och en imponerande byggnad som väckt mångas nyfikenhet. Var det kanske ett förkristet tempel för speciella ceremonier? Detta är en plats som varit viktig för dem som bestämde och hade makt. I Uppåkra har arkeologerna hittat fynd och mynt som kommit från länder i fjärran som Irak och Uzbekistan. Boplatsen i Uppåkra användes in i vikingatid. Skålen på bilden är hittad i Uppåkra. Foto: © Historiska museet vid Lunds universitet.

En annan trelleborg

Här, i dagens Danmark, låg den trelleborg som grävdes ut först. Platsen heter Trelleborg precis som den skånska staden Trelleborg. Därför kallar arkeologerna denna typ av borgar för just trelleborgar.

Teckning av runstenen i Tullstorp.

Runstenen i Tullstorp

I Tullstorp, ungefär 2 mil från vikingaborgen, står en unik runsten. På stenen finns denna text ristad: Klibir och Åsa reste dessa stenar efter Ulf

Mitt på stenen finns en bild av ett stort djur. Är det en varg, ett lejon eller kanske ett fantasidjur? Namnet Ulf betyder varg. Är detta en symbol för den Ulf som nämns på stenen? Skeppet och även djuret har kopplingar till kejsaren i Miklagård. Istanbul kallades för Miklagård på den tiden. Hade Ulf i Tullstorp varit i Istanbul?

Tullstorpsstenen är ristad med stor skicklighet. Den påminner lite om en runsten i Jelling i Danmark. Jellingstenen restes av Harald Blåtand till minne av hans föräldrar Gorm och Thyra. Vi känner till kung Gorm i Danmark från gamla texter. Var Ulf lika mäktig här i Sydskåne som kung Gorm var i Danmark?

Bild av träskulptur som föreställer Harald Blåtand.

Harald Blåtand

Kung Harald Gormsson Blåtand finns omnämnd i flera gamla texter. Han beskrivs som den kung som enade Danmark och gjorde dem kristna. Det går att läsa om detta på en runsten som han lät resa i Jelling i Danmark. Harald var gift med Tova. Hon kom från slavernas område på andra sidan Östersjön. Hon var dotter till en furste som hette Mistivoj.

Byggandet av trelleborgarna i Skåne och Danmark sätts ofta i samband med att Harald utvidgade sitt rike. De stormän som tidigare styrt över olika områden i Skåne fick istället lyda under en kung, Harald. Skåne var danskt fram till 1658.

Harald skadades allvarligt i samband med ett krig där hans son Sven Tveskägg ville ta över makten. Enligt gamla texter flydde Harald till en plats som kallades Jumne i slavernas land.

Fundera

  • Varför byggdes en vikingaborg just här?
  • Vem kan ha byggt den?
Trelleborgens logga mot transparent botten

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Trelleborgen

Bildkällor: Om ingenting annat anges så kommer bilderna från Trelleborgs museer.

För lärare

Den här lektionen utgår från resterna av en vikingaborg i Trelleborg, som arkeologer hittade de första spåren av 1988.