Lektion

Att undersöka en lådaLektion

Vad kan du utläsa?

Nutid och dåtid

Sverige

Antikvarier samarbetar i magasinet på Munkhättevägen i Tumba.
Många lådor i ett magasin. Foto: Amina Dahlab, SHM.
Det finns miljoner föremål i museernas montrar och magasin runt om i Sverige. En del av museiarbetarens uppgifter består i att försöka förstå mer om föremålen och att förmedla den informationen till andra.
Har du vad som krävs för att arbeta på museum?

Titta och beskriv

Undersök föremålet i 3D-modellen. Vad kan ni utläsa av föremålet? Börja med att diskutera dessa frågor. Motivera era svar med utgångspunkt i föremålet.

 • Är föremålet använt?
 • Verkar det saknas delar?
 • Hur gammalt är föremålet?
 • Vad kan dekorationen betyda?
 • Vad kan lådan ha använts till?
 • I vilket sammanhang har den använts?

3D-modell: Historiska museet/SHM, Midori Åstrand (CC BY).

Läs och komplettera

Lådan ni har studerat finns på Historiska museet i Stockholm. Läs igenom katalogkortet från 1959 och se hur era observationer stämmer överens med katalogkortet. Fundera därefter på följande frågor:

 • Är det något i som ni har sett som inte finns med i katalogkortet?
 • Är det någon typ av uppgift som ni skulle vilja ha med i katalogkortet utöver det som står?
HST_EN_LÅDA_KATALOGKORT

Vikten av att jämföra

När man undersöker ett föremål är det till stor hjälp att kunna jämföra det med andra föremål av liknande slag. Lyckligtvis finns ytterligare kollektlådor från exakt samma tid och samma plats i Blekinge museum (BLM). Texterna nedan är kopierade från BLM:s katalog. Läs igenom texterna och titta på bilderna. Skriv ner skillnader och likheter mellan de olika lådorna.

BLM Nr 1441

Kollektlåda av trä. Grön med gulddekor. På insidan en skuren relief föreställande en brinnande kyrka. På dess utsida "1682" i relief och monogram i guld "ACB". Sannolikt står det för kyrkoherden i Fridlevstad, Anders Bager och hans hustru Cecilia. På lådans framkant "FRA ILD OCH BRAND FRELS HERRE GUD VORT HEM OC LAND". Målad av Petter Starck. Har tillhört Fridlevstads kyrka. Deposition 1900 av Rödeby församling.

BLM_1441
Foto: Blekinge museum (CC BY).

BLM Nr 740

Kollektlåda av trä. Röd med gulddekor. På insidan en skuren relief föreställande Lazarus, vars sår slickas av hundar (Luk. 16:19-31). På dess utsida "1682" i relief och text i guld "ACB" (möjligen initialer för Anders och Cecilia Bager). Målad av Petter Starck. Har tillhört Fridlevstads kyrka. Gåva 1899 av grosshandlare August André, Karlskrona.

BLM_740
Foto: Blekinge museum (CC BY).

BLM Nr 10409

Kollektlåda av trä. Helt blåmålad. Framtill en skulpterad framställning av en kyrka med långhus och kor samt klockstapel. Baksida med text i guld "1682 HR ANDERS BAGER ANDERS SÖN CICEL BAGES DAATTER". Målad av målaren Petter Starck. Har tillhört Fridlevstads kyrka. Enligt ursprungsuppgift tillvaratagen i Rödeby kyrka av ynglingen J O Holmqvist år 1870.

BLM_10409
Foto: Blekinge museum (CC BY).

Övrig information

 • Rödeby och Fridlevstads kyrkor byggdes på 1200-talet och var två av de äldsta kyrkobyggnaderna i Blekinge. Sexhundra år senare tyckte församlingsrådet att Rödeby kyrka var för liten och för gammal. År 1875 lät de riva hela Rödeby kyrka och byggde en ny, större och modernare på samma plats. Predikstolen och altaruppsatsen behöll de. Samtidigt rensade de ut några kollektlådor som var trasiga.
 • Anders Bager var kyrkoherde över Rödeby och Fridlevstad från 1660 till 1691. Han tjänstgjorde därmed såväl under Blekinges danska tid som under dess svenska tid.
 • Åke Hakan Truedsson (1645–1687) var bildhuggarmästare. Truedsson utförde 1673 Rödeby kyrkas altaruppsats. Förutom altaruppsatsen i Rödeby tillverkade han 1682 ett åtta-kantigt dopställ för Fridlevstads kyrka och en läktare till Nättraby kyrka 1686. Truedsson har även tillverkat en minnestavla (epitafium) över prosten Andreas Bager i Fridlevstads kyrka.
 • Petter Starck var målarmästare.
HST_EN_LÅDA_KYRKORNA
Rödeby och Fridlevstads kyrkor före rivningen av Rödeby kyrka. Bild: Blekinge museum (Public Domain).

Vad är kollekt?

Alla kyrkor samlar in pengar för olika ändamål, det kallas för kollekt. (Jämför det engelska verbet ”to collect”, att samla.) Ursprunget finns i Bibeln där det i Andra Konungaboken står att prästen Jojada ”tog en kista, gjorde ett hål i locket och satte den vid stenstoden, på högra sidan när man kommer in i Herrens hus”. Syftet var att samla pengar till att renovera templet. På 1600-talet var det också vanligt att samla in pengar för att ta hand om församlingens fattiga medlemmar eftersom det inte fanns statlig fattigvård. Pengarna eller andra gåvor som gavs till fattiga kallades allmosor.

Bild: Fattiga och krigsskadade tar emot allmosor, detalj. Etsning efter teckning av J. Callot. Wellcome Collection. (Public Domain).

Uppgift

Skriv en katalogpost för Historiska museets kollektlåda, 119874_HST. Katalogposten ska innehålla:

 • en beskrivande del,
 • en del som beskriver ursprung och tillkomst (kallas proveniens),
 • en del som sätter den i sitt sammanhang (kallas kontext)
 • och referenser till litteratur eller andra källor.
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet