Lärarhandledning

Åk 7-9

De stora utställningarnas tidLärarhandledning

Vad var modernt 1897?

1897

Stockholm

Tecknad karta över Stockholm som visar platserna där Stockholmsutställningen 1897 visades.
Plansch. Bilaga till tidningen Arbetarens vän, no 1 1898. Motiv från Allmänna Konst- och Industriutställningen på Djurgården i Stockholm 1897.Foto: Tekniska museet (Public Domain ). Bilden är beskuren.
Genom den här lektionen får eleverna bekanta sig med de stora industriutställningarna och hur de bidrog till industrialisering och modernisering av samhället från 1850- till 1960-talet. Huvudfokus ligger på tiden runt förra sekelskiftet. Varför hölls det så många stora utställningar runt om i Sverige och Europa?

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhälle

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Lgr22, betygskriterier

Eleven för resonemang om kontinuitet och förändring utifrån långa historiska linjer.

Lektionens syfte

Runt förra sekelskiftet gick industrialiseringen in i sin kanske mest intensiva fas. Under denna tid fanns en stor optimism kring industrins och teknikens framtid. Man hade ännu inte sett vilka enorma miljöproblem som skulle följa i industrialismens spår, på grund av massproduktion och masskonsumtion.

Lektionens syfte är att ge eleverna en inblick i hur industrialismen påverkade samhället från starten och hur vi fortfarande påverkas av den. Vad hände när Sverige gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle?

Övning – Modernt då och modernt nu

Syftet med övningen är att reflektera över hur tekniska uppfinningar påverkade Sveriges utveckling till ett modernt samhälle. Vad upplevde människor som nytt och modernt vid förra sekelskiftet? Vilka uppfinningar är viktiga för samhällets utveckling idag? Eleverna får träna sig på att kritiskt granska, tolka och värdera källor genom diskussion som grund för att skapa historisk kunskap, reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Övningen tar cirka 20 minuter att genomföra.

Låt eleverna gå igenom lektionsmaterialet. Därefter får de välja ut en uppfinning eller produkt som var ny i slutet av 1800- eller början av 1900-talet. Låt dem svara på följande frågor för sig själva och sedan presentera för varandra:

  • Vilken uppfinning eller produkt har du valt?
  • Vem tillverkade den?
  • Hur förändrade den livet för användaren?
  • Vad använde man i stället, innan produkten fanns?
  • Finns produkten kvar idag? Hur har den förändrats?

Övning – Mitt besök på Stockholmsutställningen

Syftet med övningen är att eleverna ska sätta sig in i hur de stora tekniska framstegen vid förra sekelskiftet kunde uppfattas av dåtidens människor. Eleverna får träna sig på att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Övningen tar cirka 30 minuter att genomföra. Eventuellt passar den bra som hemuppgift.

Det här är en skrivövning. Låt eleverna föreställa sig att de är besökare på Industriutställningen i Stockholm 1897. Be dem fundera på hur de kan ha upplevt den. Vad tyckte de var konstigast? Roligast? Hur kände de sig? Fick de med sig något hem? Vem var de där med?

Eleverna kan välja att skriva berättelsen som dagboksanteckningar, eller som ett brev till en vän där de berättar om sin upplevelse.

Litteratur och källor

Hallwylska museet. Teknikens palats, Stockholm 2020
Mattsson, Helena, Swedish Modernism, London 2010

Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

Mellan 1850-talet och 1960-talet hölls många stora konst- och industriutställningar runt om i världen. Ibland kallades de "Världsutställningar". Men vad var poängen med de stora utställningarna?