Lektion

Åk 4-6

Mer än ett kilo silverLektion

Vad kan en silverskatt berätta om hur Sverige blev kristet?

1000-1100-tal

Gamla Uppsala

Silverskatten från Uppsala.
I det här materialet får du undersöka en silverskatt. I skatten finns ledtrådar till hur det gick till när människor i Sverige bytte religion, från asatro till kristendom.

Ett märkligt fynd

När en bonde och hans dräng skulle fylla igen ett dike sommaren år 1891 fann de en silverskatt i Gamla Uppsala. Fyndet bestod av flera glänsande föremål: skålar, kedjor redskap och ett vackert kors. Föremålen hade legat gömda i marken i omkring 1000 år. Förmodligen är de tillverkade mellan 1050 och 1150, det vill säga i övergången mellan vikingatid och tidig medeltid.

Gamla Uppsala

Byn där man hittade skatten heter idag Gamla Uppsala. Platsen var under vikingatiden och medeltiden en plats för makt. Det var också en plats där människor samlades för att dyrka gudar, först de gamla asagudarna och sedan den kristna guden. Redan under tidig järnålder kom en mäktig kung att bosätta sig på platsen och platsen fick namnet Uppsala.

Kungen byggde en stor by med en stor kungshall, rika bondgårdar, hantverkare, hirdmän (kungens soldater) och ofria trälar som slet på åkrar och i verkstäder. Kungen hade inte bara makt över sådant som rörde människornas värld, han ansågs också ha en särskild kontakt med gudarna. Enligt de gamla sagorna var guden Frej Uppsalas första kung.

Prästen Adam av Bremen (Tyskland) berättar år 1075 att alla som tillhörde Svearna reste till Uppsala vart nionde år för att ge gåvor till gudarna. Gåvorna bestod av nio djur av varje sort: nio hästar, nio tjurar, nio tuppar osv. Även människor kunde ges som gåvor – offras till gudarnas ära.

På resor under järnåldern kom människor ifrån Norden att träffa kristna. Handelsmän tog hem kristna symboler och idéer. Men det tog lång tid innan människorna runt Uppsala blev kristna och slutade ge gåvor till sina gamla gudar.

I början av 1000-talet kom flera kungar att döpa sig och deras sällskap att bli kristna. Trots det var det många bland folket som fortfarande höll kvar vid sina gamla gudar och traditioner. Det berättas att både kung Anund Jakob (under 1000-talets mitt) samt kung Inge den äldre (1080-tal) jagades bort från Uppsala, eftersom de inte ville offra till Oden, Tor och de andra asagudarna.

Inges svåger, Blot-Sven, gick däremot med på att leda offren till asagudarna, därför fick han bli kung istället. Senare kom kung Inge tillbaka och blev kung på nytt efter att ha bränt ner Blot-Svens kungsgård.

Silverskatten är ifrån denna oroliga tid, då kungar slogs om både makt och tro.

Vad fanns i skatten?

Här nedan finns en bild på silverskatten. Skatten består av mer än ett kilo silver och finns i dag på Gamla Uppsala museum. Eftersom arkeologer inte kunnat titta ordentligt på platsen där föremålen lades ned för ungefär 1000 år sedan vet vi inte om vi funnit hela skatten eller om flera föremål fortfarande kan ligga kvar i jorden.  

Silverskatten i Gamla Uppsala kan vara tillverkad i Uppland. Men silversmeden har troligtvis sett och inspirerats av föremål från andra delar av Europa. De fem silverskatter som hittats i Uppland skiljer sig lite från andra. Därför tror forskare att de istället skulle kunna ha grävts ned för att markera att man lämnade den gamla tron och övergick till kristendom.

Undersök föremålen som finns i silverskatten genom att klicka på bilden här nedanför. 

Silverskatten från Gamla Uppsala.

Från fjärran länder

Silverskatten visar att människor i Gamla Uppsala hade kontakt med stora delar av den då kända världen och påverkades av många andra kulturer.

Undersök kartan och fundera över vilka saker i silverskatten som kan ha koppling till kristendomen och vad som snarare hör till äldre, skandinaviska traditioner.

Fundera

  • Tror ni att det var lätt för folket att byta tro och gamla traditioner? Varför?
  • Varför tror ni att man grävde ner silverskatten?

Samtliga bilder: Föremålsnummer 8889, Historiska museet/SHM (CC BY).

Gamla Uppsala museums logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Gamla Uppsala museum

För lärare

En silverskatt som väger mer än ett kilo kan även betyda mer. Här få eleverna fundera kring ett samhälle i brytningstid.