Lärarhandledning

En småländsk nybyggare i AmerikaLärarhandledning

Vad innebar de amerikanska Homesteadlagarna för de svenska emigranterna?

1800-1900-tal

Florhult och Snake River

Genom den här lektionen får eleverna lära sig om utvandringen till Amerika och om svenskarnas roll i koloniseringen av den nordamerikanska kontinenten. Fokus ligger på instiftandet av Homesteadlagarna 1862 och vad de fick för konsekvenser för svenska utvandrare i Amerika och de amerikanska urfolken som redan befolkade platsen.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll - högstadiet

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen.

  • Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för männi­skor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Lgr22 betygskriterier

  • Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.  
  • Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.

Läroplan för gymnasieskolan - Historia 1a2

sjflaslf

Läroplan för gymnasieskolan - Betygskriterier

skjfdlsd

Lektionen

Bakgrund

Detta är en av flera lektioner som behandlar den svenska emigrationen till Nordamerika mellan åren 1830–1930. Den belyser utvandringens orsaker och konsekvenser med utgångspunkt i Homesteadlagarna.

Lektionen bygger på arkivmaterial om en svensk utvandrare vid namn Aron Wilhelm Johansson, som finns på Utvandrarnas hus i Växjö. Hans historia kan ses som ett typiskt exempel på hur svenskar utvandrade till Amerika under slutet av 1800-talet för att arbeta ihop pengar och skapa sig bättre förutsättningar att leva sitt liv. 

Vi har valt att utgå från en historisk person som ett pedagogiskt grepp för att levandegöra historien. Förhoppningen är att eleverna lättare ska kunna förstå och relatera till människorna som levde då. Arons historia sätts också in i ett vidare perspektiv, för att synliggöra strukturer vad gäller migration, kolonialism och människors levnadsvillkor.

Lektionsmaterialet innehåller korta texter, arkivmaterial, kartor och fotografier. Avslutningsvis presenteras ett antal diskussionsfrågor och en fördjupningsuppgift.

Syfte

Syftet med lektionen är redogöra för vad Homesteadlagarna innebar och belysa en av orsakerna till att så många svenskar valde att utvandra till Amerika. Den är också tänkt att lyfta olika perspektiv och skapa förståelse för vad lagstiftningen fick för konsekvenser för så väl svenskar som de amerikanska urfolken. Lektionen ska också bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.Syftet med lektionen.

Nödvändiga förkunskaper

Lektionen bygger på att eleverna känner till att många svenskar utvandrade till Amerika under 1800-talet och början av 1900-talet.

Övning - Fundera

Tidsåtgång: ca 20 minuter.

Nedan följer ett antal diskussionsövningar. Här får eleverna möjlighet att repetera lektionsinnehållet och föra resonemang kring orsaker och konsekvenser av massutvandringen samt hur Homesteadlagarna påverkade olika människors levnadsvillkor. Lägg gärna upp diskussionsövningarna efter modellen EPA (enskilt-par-alla) där eleverna först får fundera själva, sedan i par för att sist ta det i storgrupp.

Här får eleven möjlighet att visa sina kunskaper om förändringsprocesser, händelser och aktörer under olika tidsperioder utifrån olika tolkningar och perspektiv. Eleven kan dessutom ge exempel på och förklara samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

  • Under perioden 1830–1930 utvandrar 1,3 miljoner människor från Sverige till Nordamerika. Det motsvarar ca en femtedel av den svenska befolkningen. Idag är Sverige tvärt om ett land dit människor från andra delar av världen söker sig för att skapa sig ett nytt liv. Fundera på likheter och skillnader mellan emigranter på 1800-talet och emigranter idag.

Övning - Fördjupning

Tidsåtgång: cirka 20 minuter.

Genom övningen får eleverna möjlighet att leva sig in i det förflutna och se på historiska händelser ur olika perspektiv.

  • Hur kan vi se på Homesteadlagarna och dess konsekvenser ur olika perspektiv? Föreställ dig hur livet kan ha sett ut för en svensk utvandrare eller en urfolksamerikan. Hitta på en karaktär och skriv ett brev på ca 300 ord. Vad har din karaktär upplevt i samband med att amerikanska landområden såldes ut? Du kan ta upp teman som familj, uppväxt, arbete, ekonomi, förtryck eller kärlek.

Gymnasiet: skrivövning, KEPS-modellen, för- och nackdelar

Vilka positiva och negativa konsekvenser fick Homesteadlagarna för individer och samhället i stort? Vad finns det för spår kvar i dagens samhällen?

Källor

  • Författare, Titel. Förlag, tryckort, år.
  • Länk till webbplats
  • etc.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Kulturparken Småland