Lärarhandledning

Åk 7-9

Krigsfångens träbenLärarhandledning

Vad kan ett träben berätta om Sveriges roll under 1:a världskriget?

1914-1918

sverige

Skadade krigsfångar på ett tåg.
Den här lektionen handlar om Sveriges roll i första världskriget. Ett kvarlämnat träben från en av de många fångtransporter som gick genom landet blir utgångspunkt för diskussioner om neutralitet och allianser.

Om kriget, neutraliteten och fångtransporterna

Tiotusentals krigsfångar transporterades genom det neutrala Sverige under 1:a världskrigets fångutväxlingar. Sveriges neutralitet var en förutsättning för att de så kallade invalidtransporterna skulle bli verklighet. Men var vår neutralitet en självklarhet?

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

  • Europeisk nationalism
  • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser.

Materialet kan även matchas mot kursplanen i geografi och svenska

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden.

Första världskriget i korthet

Första världskrigets början brukar förklaras med ”Skotten i Sarajevo” i juni 1914. Det var då som serben Gavrilo Princip sköt den österrikisk-ungerske tronföljaren ärkehertig Franz Ferdinand och hans hustru Sofie till döds.

I grunden låg konflikter i Europa som grott under lång tid. Österrike-Ungern ville ha upprättelse och Serbien kände sig hotade. Då gick Ryssland in i konflikten på Serbiens sida. Samtidigt ställde sig Tyskland på Österrike-Ungerns sida.

Under en månads tid försökte länderna förhandla med varandra. Men det stod snart klart att det skulle bli krig. Snart drogs också Frankrike med i kriget eftersom de var allierade med Ryssland. Tyskland gick in i Frankrike genom Belgien. Detta gjorde i sin tur att Storbritannien kände sig tvungna att förklara krig mot Tyskland.

När kriget var ett faktum trodde alla inblandade att det skulle bli att kort och ärofullt krig. De kunde inte haft mer fel. Omkring 10 miljoner soldater och 7 miljoner civila miste livet, och miljontals sårades under de 4 år som kriget pågick.

1917 utbröt Ryska revolutionen och Ryssland drog sig ur 1:a Världskriget.
Istället gick USA med på Storbritannien och Frankrikes sida. Detta motstånd visade sig vara för svårt för tyskarna och 18 november 1918 var kriget över.
Fredsuppgörelsen är känd som Versaillesfreden och ägde rum i Versailles i Frankrike 1919. Uppgörelsen var ett stort nederlag för Tyskland som anklagades för att vara de som startat kriget. Detta ledde till en katastrof för Tyskland som förlorade alla sina kolonier och stora landområden. Dessutom blev Tyskland skyldig att betala stora skadestånd till övriga länder. Slutligen fick Tyskland inte ha någon armé som översteg 100 000 man och heller inget flygvapen eller sjömilitär. Den tyska förnedringen var total.

Invalidtransporterna

Mellan 1914 och 1918 rasade första världskriget i Europa. Sverige var neutralt och alltså inte med i kriget. Ändå stod vi i centrum av världspolitiken.


De krigande var på ena sidan tsarens Ryssland, på den andra kejsarens Tyskland och storhertigdömet Österrike-Ungern.

Internationella Röda Korset gick tidigt in med hjälp till soldater och civila. Ryska och tyska Röda Korset var några av dem som ställde upp. Men eftersom de också var delaktiga i kriget så växte snart misstron mot dessa. Det var då som de neutrala länderna fick ta över hjälpinsatserna.

Fångutväxling

1915 lyckades svenska Utrikesdepartementet tillsammans med svenska Röda korset få igenom ett tillstånd om en utväxling av skadade fångar mellan Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern. De länder som var i krig var inte intresserade av att ge mat och sjukvård åt motståndarnas krigsinvalider. Därför var det inget problem att få igenom denna fångutväxling.

Ryssarna, som varit fångar i Tyskland, skickades med båt mellan Sassnitz till Trelleborg. Därefter tog de tåget till Haparanda för att slutligen transporteras hem. De tyska och österrikiska fångarna gjorde samma resa fast åt andra hållet.

Krigsinvaliderna

De soldater som var så lemlästade eller förstörda, att de inte skulle kunna användas till arbete eller sättas in i kriget än en gång, kallades för krigsinvalider. Tågen som gick genom Sverige brukar därför kallas invalidtransporterna.

Mellan 1915-1918 passerade 63 463 krigsfångar genom Sverige, via hamnen i Trelleborg. 37 295 kom från Ryssland. 22 123 var från österrisk-Ungern medan 3 617 var rikstyskar. 428 kom från Turkiet. Fem var barn. Många av krigsfångarna hade svåra skador. De flesta saknade armar eller ben. Den långa resan genom Europa och genom Ryssland var inte lätt för dessa svårt skadade män. Bara tågresan genom Sverige tog flera dagar. Det var bara de svårast skadade som skickades hem med dessa transporter och det kunde hända att fångarna bedömdes som allt för friska under resan och skickades tillbaka till fånglägret.

Många skadade och döda

Eftersom många av krigsfångarna var i så dåligt skick, dog ett stort antal under resan genom Sverige. De tyskar som dog under resan skickades oftast hem för att begravas i sitt hemland. De som inte skickades hem begravdes i Trelleborg och i Haparanda. I Trelleborg finns 118 tyska soldater från första världskriget begravda. I Haparanda ligger 215.

Runt 20 miljoner människor dog till direkt följd av kriget. Om man räknar med de som dog på grund av alla sjukdomar som spreds i krigets spår, kan det vara så många som 50 miljoner människor.

Närmare 20 miljoner människor skadades i kriget. Skador på ben och armar var vanligast. Detta ledde i många fall till amputation av dessa kroppsdelar.

Träbenet

Träbenet i lektionen sägs komma från en tysk soldat som var med på en av dessa invalidtransporter. Vi vet inte vad som hände med soldaten men troligen dog han av sina skador under resan och träbenet blev därför kvar här i Sverige. Senare skänktes det till Trelleborgs museum.

Övning - Vad hände med soldaten?

Tidsåtgång: 40 min.
I den här övningen får eleverna försöka leva sig in i hur det kan ha varit för fångarna som transporterades genom Sverige. Vad är en krigsfånge? Vad kan de ha råkat ut för? De får också träna på att använda och värdera källmaterial.

Låt eleverna undersöka bilden av träbenet och läsa om det. Därefter lyssnar de på ljudklippet med tidningsartikeln.

Be eleverna fundera på vad som kan ha hänt med soldaten som förlorade sitt träben. Låt dem skriva en kort berättelse. De får använda sin fantasi för att skapa en historia kring soldaten.

Övning - Debatt om NATO

Tidsåtgång: 30 min.
Den här övningen syftar till att belysa olika perspektiv på Sveriges NATO-ansökan.

Dela in klassen i två grupper. Bestäm vilken grupp som är för ett NATO-medlemsskap och vilken som är emot. Låt grupperna debattera.

Övning - Neutralitet

Tidsåtgång: 30 min.
I den här övningen får eleverna fundera på vad begreppet neutralitet betyder och om Sverige verkligen var neutralt under 1:a världskriget. De får träna sin förmåga att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Be eleverna läsa fördjupningstexten om neutralitet och fundera eller diskutera i mindre grupper.

  • Vad betyder ordet neutralitet?
  • Vad betyder det att vara neutral i en konflikt?
  • Kan man säga att Sverige var neutralt i 1:a världskriget? Lyft fram argument för och emot.

Källor

  • Ljungdahl, Johan. 1932. Krigargravarna i Trälleborg. Tryckeri allehanda, Trelleborg.
  • Fabiansson, Nils. 2018. Svenskarna i första världskriget. Carlsson, Stockholm.
  • Heddelin, Bertil (red.). 1993. G.P Quist, Stadens Journalist. Skogs tryckeri i samarbete med föreningen Gamla Trelleborg, Trelleborg.
  • Norra kyrkogården Trelleborg 1906-2006 100 år i förändring. 2006. Trelleborg.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Trelleborgs museum

För elever

På Trelleborgs museum finns ett träben från 1:a världskriget. Benet har troligen tillhört en skadad tysk soldat. Men varför blev det kvar i Trelleborg?