Lektion

Åk 7-9

Gymnasiet

Den försvunna DC-3:anLektion

Kan vi veta vad som hände med flygplanet som försvann?

1900-tal

Östersjön

Ett flygplansvrak som ligger i en museilokal.
Foto: Katja Kircher, Flygvapenmuseum (CC BY)
Den 13 juni 1952 lyfte ett flygplan av modellen DC-3 från Bromma flygplats för att åka ut över Östersjön och spana in mot Sovjetunionen. Flygplanet kom aldrig tillbaka. Långt senare öppnades de sovjetiska arkiven och vi fick mer information om försvinnandet. Men hur ska vi kunna veta vad som är sant?

Om DC-3:an

Svartvitt foto som visar ett silverfärgat flygplan som står på marken.
Detta är den enda bevarade bilden av DC-3:an.

Det här är flygplanet som senare försvann. Flygplanet, av modellen DC-3, var utrustat med antenner och radiomottagare som gjorde att det kunde fånga upp radiosignaler från Sovjet och lyssna på deras kommunikation. Målet med spaningen var att ta reda på var Sovjet hade militära baser och försvarspositioner i Baltikum. Signalspaningen var topphemlig. Det var bara statsministern och några högt uppsatta militärer som visste om att den skedde.

Vad hände den 13 juni 1952?

Ungefär två timmar efter att DC-3:an hade lyft den 13:e juni slutade den att rapportera tillbaka till flygbasen i Sverige. Planet hade försvunnit. Ett sovjetiskt jaktflygplan hade anfallit DC-3:an och skjutit ner planet över Östersjön. Det tog lång tid innan man med säkerhet visste vad som hade hänt, och Sovjetunionen erkände att de skjutit ner spaningsplanet först 1991.

När hittades planet?

DC-3:ans vrak låg sedan kvar på havsbotten i över 50 år. År 2004 hittades vraket. Det bärgades och en haveriutredning kunde då genomföras. Under haveriutredningen upptäcktes kvarlevor från fyra av de åtta besättningsmän som fanns ombord på DC-3:an när den sköts ner. Vart de övriga fyra besättningsmännen tog vägen är fortfarande okänt.

Varför blev planet nedskjutet?

Motiven till att Sovjetunionen gav order om att skjuta ner DC-3:an är också fortfarande okända. Sovjetunionen menade till en början att DC-3:an kränkt deras luftrum, men uppgav senare att planet endast befunnit sig över internationellt vatten. Några av de före detta sovjetiska militärer som var med när nedskjutningen ägde rum fortsatte däremot att hävda att DC-3:an flög in över sovjetiskt område.

Nu finns flygplansvraket på Flygvapenmuseum i Linköping. Foto: Katja Kircher, Flygvapenmuseum (CC BY).

Källkritik

Innan du sätter igång med övningen behöver du ha koll på de källkritiska kriterierna. Kan du dem?

Källkritiska kriterier

Källkritik är viktigt att tillämpa när vi hämtar information både på nätet och från andra håll. Genom att kritiskt granska de källor vi använder ser vi till att vi får en så sann och saklig bild av händelser och personer som möjligt. För att undersöka om en källa är trovärdig kan man använda sig av de källkritiska kriterierna. Bland dem finns äkthet, tid, beroende och tendens. Klicka på "Visa mer", så kan du lära dig mer om dem.

Äkthet

Äkthetskriteriet handlar om att ta reda på om källan är det den utger sig för att vara. Är personen eller organisationen bakom källan pålitlig eller kunnig inom ämnet?

Tid

Tidkriteriet handlar om att ta reda på när i tiden källan tillkommit. Är källan aktuell? Oftast är en källa mer pålitlig om den ligger nära i tid till händelsen den beskriver. När en källa tillkommer långt efter en händelse finns en risk att den som skapat källan minns händelsen fel.

Beroende

Beroendekriteriet handlar om att ta reda på om källan är beroende av andra källor. Bygger informationen i källan på tidigare källor, eller är den fristående?

Tendens

Tendenskriteriet handlar om att ta reda på varför avsändaren har skapat källan. Vad har avsändaren att tjäna på källans budskap? Finns det några värderingar i informationen? Om källan skapats för att sprida ett budskap finns en risk att den undanhåller eller vinklar fakta för att passa budskapet.

Övning – Granska kartor

DC-3:ans rutt gick öster om Gotland och längs Baltikums västkust. Planet flög upp och ned längs kusten, och gjorde vid två tillfällen tydliga svängar rakt mot Sovjetunionens gräns för att pejla in var sovjetiska radarstationer fanns.

Det har funnits olika åsikter kring huruvida DC-3:an kränkte sovjetiskt luftrum under sin sista flygning eller ej. Hade DC-3:an flugit in över den sovjetiska gränsen skulle nedskjutningen kunnat ses som ett legitimt svar på kränkningen. Hade den däremot blivit nedskjuten i internationellt luftrum så var anfallet ett brott mot internationell lag. Här nedanför finns en karta som visar Östersjön. De olikfärgade streckade linjerna visar fyra alternativa vägar som DC-3:an kan ha tagit. Den grå linjen visar gränsen för sovjetiskt luftrum.

Klicka på punkterna och studera de olika kartorna över DC-3:ans flygrutt den 13:e juni 1952. Diskutera kartornas trovärdighet/användbarhet utifrån de källkritiska kriterierna.

Försök att besvara följande frågor:

 • Vilken karta tror du mest trovärdigt visar DC-3:ans flygbana? Motivera ditt val
 • Kartorna från de tidigare Sovjetiska militärerna Sjinkarenko och Polunin visar att DC-3:an kränkte Sovjets gräns. Varför tror du att de ritat dem så?
 • Sveriges karta från 1952 visar inte svängarna som DC-3:an gjorde mot de Sovjetiska radarstationerna. Varför tror du Sverige valde att inte rita dem?
 • Vilken karta är mest användbar för att berätta vad som hände med DC-3:an?

Tidsåtgång: ca 60 minuter.

Karta med streckade banor i olika färger som visar alternativa flygvägar för DC3:an.

Fördjupning – Överlevare

Fanns det några överlevare?

Det har länge diskuterats om någon i besättningen kan ha överlevt nedskjutningen av DC-3:an. Här nedan finns några källor som talar antingen för eller emot att någon/några ur besättningen överlevde händelsen.

Övning

Diskutera källornas trovärdighet och användbarhet utifrån de källkritiska kriterierna. Avsluta med att berätta om du tror någon överlevde och motivera dina slutsatser med källorna du bedömt vara trovärdiga. Du kan ta hjälp av de här frågorna

 • Kan det ha funnits andra skäl till att nöddörren öppnades när flygplanet var i luften?
 • Stärker det en källas trovärdighet om den producerats av oberoende experter? Varför då?
 • Finns det några risker med att använda sig av en sekundärkälla (en källa som inte bevittnat händelsen själv)?
 • Tror du att någon ur DC-3:ans besättning kan ha klarat sig från nedskjutningen?

Tidsåtgång: ca 45 minuter.

Dörren

Det här är nöddörren från den försvunna DC-3:ans vrak. Det röda handtagets läge på både nöddörren och nödfönstret visar att besättningen förberett sig för att lämna flygplanet innan nedslaget. Vanligtvis öppnas nöddörren endast när besättningen ska hoppa fallskärm.

Övre halvan av en sliten och skadad flygplansdörr.
Flygplanets dörr finns idag på Flygvapenmuseum i Linköping. Foto: Stina Hedvall, Flygvapenmuseum (CC BY).

Fallskärm

När DC-3:an bärgades 2004 gjordes en haveriundersökning av flygplanet. I undersökningen deltog bland annat Försvarsmakten, Polisen och flera oberoende experter. Resultatet blev haverirapporten som publicerades 2007. I den kan man bland annat läsa citatet nedan:

Mot fallskärmshopp talar:

 • Samtal med piloten Osinskij i samband med UD-92: Osinskij förnekar kategoriskt att han såg eller skulle ha rapporterat att han sett någon fallskärmshoppare lämna DC-3:an. Han rapporterade att DC-3:ans dörr var öppen, varefter han tillfrågades av kommandocentralen om han såg någon fallskärmshoppare, en fråga som Osinskij säger att han besvarade nekande. Frågan måste ha ställts av antingen Tiutunnik eller divisionschefen. Enligt intervjuarna i UD-92 gav han ett vederhäftigt intryck när han påstod att han ej sett fallskärmar.
 • Vattentemperaturen var ca 10 °C vilket medför en begränsad överlevnadstid – se Bilagor/ Flygmedicinsk utredning. Det är okänt om operatörerna var medvetna om den låga vattentemperaturen ute i Östersjön och under det kritiska förhållande som rådde kan det inte uteslutas att man bortsåg från denna risk.
 • De tre tremanslivbåtarna som fanns ombord har sannolikt medföljt i nedslaget, d.v.s. de har inte tagits med vid uthopp.
 • Utseendet på operatörsstolarna tyder på att alla fem stolarna var bemannade vid nedslaget. Detta innebär i så fall att endast en operatör skulle ha hoppat (med Mattsson [flygplanets tekniker] fanns det troligen sex man i kabinen).
 • Erfarenheten talar för att en besättning ogärna lämnar ett flygplan som fortfarande flyger kontrollerbart.

Artikel i Dagens Nyheter

Framsidan på tidningen Dagens Nyheter, där en av artiklarna handlar om DC3:an.

Arnold Böhm var en tysk som hölls fången i olika Sovjetiska fångläger under slutet av 1950-talet. 1961 släpptes han och åkte tillbaka till Tyskland. På vägen hem blev han intervjuad av Dagens Nyheter som frågade om han träffat några svenska fångar i de olika sovjetiska lägren han suttit i. I artikeln står det:

"En höstmorgon 1959, Arnold Böhm kan inte längre påminna sig i vilken månad, fick han från kocken uppgift om att fem svenska medborgare skulle befinna sig bland en transport politiska fångar som just anlänt. Böhm har inte själv varit i kontakt med de påstådda svenskarna, och deras namn känner han inte till. Lika litet vet han vad de dömts för, eller deras yrken. Lika litet vet han vart de senare fördes eller från vilket läger de kom.

Det enda lilla ljus han kan kasta över fem eventuellt fängslade landsmän i Chrustjevs Sovjet är de korta uppgifterna lägerkocken snappade upp en höstmorgon 1959.
-Men vårt underrättelsesystem fungerade väl, och vi hade alltid en relativt god överblick över de fångar från många länder som passerade genom lägret, säger han med rullande östpreussiska r som ytterligare förstärkts av 16 år i Sovjet."

(Dagens Nyheter, 18 juni 1961 sida 1 och 11)

Ordlista

 • Signalspaning: Att med hjälp av teknik avlyssna och/eller inhämta information.
 • Pejling: Att med hjälp av teknik spåra var en radiosändare finns.
 • Flygbana: Den väg ett flygplan tar i luften.
 • Baltikum: Det geografiska område som idag omfattar Estland, Lettland och Litauen. Var ca 1945–1990 en del av Sovjetunionen.
 • Haveriutredning: En utredning som syftar till att ta reda på varför ett haveri (olycka/krasch) ägt rum.
 • Luftrum: Den del av luften som ett visst land kontrollerar.
 • Utlänningsläger: De läger i det sovjetiska fånglägersystemet (GULAG) där icke-sovjetiska medborgare hölls fångna.

Fundera

 • Hur ska vi göra för att veta vilka källor vi kan lita på? Är det alltid möjligt att veta vilka som är mest trovärdiga?
 • Varför finns det flera källor som ger skilda bilder av samma händelse? Varför skiljer sig DC-3:ans flygbana så mycket mellan de olika kartorna?
 • Kan en källa som inte är trovärdig ändå vara användbar på något sätt?
 • Kan vi veta exakt vad som hände med DC-3:an och dess besättning i juni 1952?
Logga för Flygvapenmuseum.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Flygvapenmuseum

För lärare

Den här lektionen handlar om det svenska spaningsflygplan av typ DC-3 som sköts ned över Östersjön av Sovjet i juni 1952. Genom att undersöka källor från flygplanet och dess flygbanor får eleverna öva sin källkritiska förmåga och fördjupa sig i hur Sverige påverkades av kalla kriget.