Lektion

Åk 4-6

Skottet på OperanLektion

Vad säger källorna om mordet på Gustav III?

1792

Stockholm

En mörk bild av en dräkt på en docka.
Foto: Erik Lernestål, Livrustkammaren/SHM (CC BY).
Gustav III blev skjuten på Operan den 16 mars 1792. Två veckor senare var han död. I den här lektionen får du undersöka vad som egentligen hände på Operan. Kan Gustav III:s maskeraddräkt ge några ledtrådar? Finns det andra källor?

Vad var det som hände?

Sent på kvällen den 16 mars 1792 kommer kung Gustav III med häst och vagn till Operan.  Han går in på Operan och upp till sin privata våning som finns där.

Den här kvällen är det maskeradbal och alla som köpt biljett är välkomna. Innan Gustav III tänker gå ut på dansgolvet äter han lite mat tillsammans med några i sin personal.

Ett varningsbrev

Plötsligt knackar det på dörren. Utanför står en tjänare med ett brev som han överlämnar till Gustav III. Brevet är anonymt så det finns ingen avsändare. I brevet står bland annat det här: ”Vad du än gör – gå inte ner på den förbannade balen, för då kommer det att hända något hemskt!”.

Gustav III bestämmer sig för att ändå gå på maskeradbal. Han sätter på sig en mask att ha för ansiktet. Över axlarna sveper han en svart mantel. Kungen är redo för maskeradbal!

”Vad du än gör – gå inte ner på den förbannade balen, för då kommer det att hända något hemskt!”

Anonym brevskrivare

Skottet

Ute på dansgolvet är det många människor och runt Gustav III blir det plötsligt mycket trängsel. Snart är han omringad av flera män som alla bär svarta kappor. Ett skott smäller av. Sedan ropar någon: ”Elden är lös!”. Men det brinner ingenstans. Däremot har Gustav III blivit skjuten. Han säger ”Je suis blessé!”. Det är franska och betyder ”Jag är sårad!”. Han tas först omhand på sitt rum på Operan, och sedan skjutsas han hem till slottet.

Vad händer sen?

Resten av gästerna står kvar på dansgolvet. Innan de får lämna maskeradbalen måste alla säga sitt namn. Redan dagen efter grips mannen som sköt Gustav III. Hans namn är Jacob Johan Anckarström.

Vad säger källorna om mordet?

Det finns flera källor som vittnar om skottet på Operan. I den här lektionen presenterar vi tre olika slags källor:

  • Gustav III:s maskeraddräkt
  • Dagboksanteckningar
  • Vittnesmål från rättegången

Källa 1: Maskeraddräkten

Klicka på punkterna för att lära dig mer om vad kungen hade på sig. Titta särskilt noga på punkterna 7, 8 och 9. Avslöjar de hur brottet gick till?

Maskeraddräkt som är monterad på en docka i människostorlek.

Foto: Helena Bonnevier, Livrustkammaren/SHM (CC BY).

Källa 2: Dagboken

Hedvig Elisabet Charlotta var gift med Gustav III:s lillebror, hertig Karl. Hennes dagbok finns sparad och i den kan man läsa bland annat om vad som hände på maskeradbalen. Hon var själv inte där men andra har berättat om det. Här nedanför kan du läsa en moderniserad version av hennes dagbok eller lyssna till originaltexten.

Dagbok – moderniserad version

Det kan vara svårt att förstå gamla texter. Klicka på "Visa mer" så hittar du Hedvig Elisabet Charlottas anteckningar i mer lättläst form.

Kungen fick ett varningsbrev som han visade för sin stallmästare baron von Essen som bad honom att låta bli balen eller att åtminstone undersöka maskeradgästerna.

När Essen insåg att det inte skulle gå att övertala kungen att låta bli maskeraden bad Essen att få hålla kungen sällskap under kvällen. Vid Essens arm klev kungen, lätt maskerad, in i salen.

Vid dörren var det mycket folk som verkade ha stannat för att se en dans. Kungen stannade också och blev snabbt omringad av flera personer som var likadant utklädda. Omedelbart därefter hördes ett pistolskott.

Kungen, som var nära att falla omkull men hölls uppe av Essen, utropade: "Jag är sårad, aj, aj!"

Rop hördes att elden var lös men kungen sa det var han som hade blivit sårad. Essen hjälpte kungen till en bänk som stod nära. Han ropade också att dörrarna skulle stängas för att hindra mördaren att komma undan. Kungen orkade gå själv till sina rum, stödd av Essen och sin kammarjunkare de Besche. Där lades han på soffan för att vänta på läkarna.

Ur Hedvig Elisabet Charlottas dagbok

Inseende det fruktlösa i att söka förmå kungen att afstå från maskeraden, anhöll likväl Essen att åtminstone få vara honom följaktig under aftonens lopp, och vid hans arm inträdde kungen lätt maskerad uti salen, hvarest endast obetydligt med folk var församladt, hvilket gaf kungen anledning att till Essen göra denna anmärkning:

”Brefvet måste hafva ljugit, ty kan ni verkligen finna denna folkmassa tillräckligt stor, för att här skulle kunna begås ett kungamord?”

Äfven Essen kände sig lugnad, då de efter att hafva gått ett hvarf kring salen gingo in uti foajéen, men vid utträdet därifrån funno de vid dörren en mängd folk samlat, som det tycktes för att åse en kontradans; kungen som likaledes stannade där, omgafs öfonblickligen av flera lika klädda masker, och omedelbart därefter hördes ett pistolskott. Kungen som var nära att falla omkull men hölls uppe af Essen, utropade:

”Jag är sårad, aj, aj!”

Rop hördes att elden var lös men kungen hade sinnesnärvaro att förklara att så ej var förhållandet utan att det var han som blivit sårad. Essen som hjälpte kungen till en närstående bänk, ropade, att dörrarna skulle stängas för att hindra mördaren att undkomma. Kungen hade tillräcklig styrka att själv, stödd av Essen och sin kammarjunkare De Beche, gå till sina intill balsalen liggande rum, där han lades på soffan, i afvaktan på de tillkallade läkarnes ankomst.

Källa 3: Förhöret

I polisförhören som gjordes dagarna efter att kungen blivit skjuten kan vi läsa vad kungens hovstallmästare, baron von Essen, upplevde. Vi börjar med en moderniserad version och därefter kan du lyssna till och läsa originaltexten om du vill.

Baron von Essens vittnesmål

Klicka på "Visa mer" för att läsa vad Baron von Essen såg. Bra att veta: Herr Baron och Förste Hof-Stallmästaren är en person, inte två.

Kungens förste Hovstallmästare, baron Hans Henric von Essen berättade följande:

Klockan kvart i tolv på fredagskvällen hade kungen och jag, båda maskerade, gått ned till teatern.

Kungen tog mig under vänster arm och de Besche gick på kungens andra sida. På så sätt gick vi runt teatern ett helt varv och en bit på det andra varvet. Efter det gick kungen och jag ut i foajén och sedan ut till teatern igen. Trängseln ökade och jag blev tvungen att gå framför kungen för att bana väg, dock utan att släppa hans arm. Vi gick långsamt framåt.

Jag hörde skott avlossas och vände mig genast om för att se varifrån skottet kom. Då ropade kungen ”aj”, kastade sig åt sidan och sa att han trodde han hade blivit skjuten i ryggen.

Jag hjälpte kungen till en bänk och upptäckte glöd i kungens kläder som jag dämpade med handen.

När skottet avlossats och jag märkte att Kungen var sårad ropade jag att dörrarna skulle stängas.

När Kungen suttit en stund på bänken sa han att han kunde gå. Jag erbjöd min högra arm och sedan mötte de Besche oss och tog kungens andra arm. På så sätt ledsagade vi kungen till sina rum.

Ur von Essens vittnesmål

Klockan wid pass ¾ til Tolf Fredags aftonen, hade Konungen, åtföljd af Herr Baron och Förste Hof-Stallmästaren, bägge masquerade, nedgått ifrån Konungens, å Kongl. Opera-Huset inredde rum, utföre en liten til Theatren ledande trappa.

När Konungen nedkommit på Theatren, hade han tagit Herr Baron och Hof-Stallmästaren under wänstra armen, samt Kammar-Junkaren De Besche, som dem i det samma råkat, gått på andra sidan om Konungen. I denna ordning hade de spaserat omkring Theatren en hel tour och äfwen et stycke på den andra; Hwarefter Konungen jemte Her Baron och Förste Hof-Stallmästaren ingått uti Foyern, där de äfwen gått ett slag omkring, samt deruppå begifwit sig ut åt Theatren.

Sedan de på trappan ifrån Foyern mött Capitainen Pollet, med hwilken Konungen talat, hade de gått widare genom passagen till Theatren, hwaräst trängseln utmed Coulisserne närmast intil Theatren så tiltagit, at Herr Baron och Hof-Stallmästaren, dock utan att släppa Konungens arm, warit nödsakad gå framför Konungen, til höger utmed coulissen, at rödja rum, som dock ej kunde bättre lyckas, än at de nödgats stadna, och, genom Herr Baron och Hof-Stallmästarens tilhjelp, at med den ledige armen bana wäg för Konungen, med största långsamhet skridit någre steg igenom folkhopen.

I samma ögnablick de då begynt småningom avancera, och hwarwid de hunnit wid pass tre à fyra alnar ifrån sjelfwa Theatre-salen, hade Herr Baron och Hof-Stallmästaren hört skott aflossas. Han hade genast wändt sig om, för at se hwarifrån skottet kommit, då Konungen, som i det samma ropat: aj, kastat sig åt sidan, med yttrande, det han trodde, at han blifwit skjuten i ryggen. Herr Baron och Hof-Stallmästaren hade derpå appuierat Konungen emot et derintil warande säte, och då funnit en kolande eld uti Konungens kläder, den Herr Baron och Hof-Stallmästaren med handen dämpat.

Wid skottets lossande och när han märkt Konungen wara blesserad, hade Herr Baron och Hof-Stallmästaren gjort rum framför sig med högra handen och derunder genast ropat, at dörrarne skulle tilslutas.

Sedan Konungen en stund qwarsutit å bänken, hade Konungen yttrat sig, at han trodde, det han kund egå, hwarefter Herr Baron och Hof-Stallmästaren lämnat Konungen sin högra arm, och när de hunnit ungefärligen midt uti salen, hade Kammar-Junkaren De Besche, som i det samma kommit dem til mötes, fattat Konungen under andra armen, på hwilket sätt de Konungen til sine rum åter ledsagat.

Fundera

  • Varför vill Gustav III gå ner till maskeradbalen, trots varningsbrevet?
  • Varför ropar någon ”Elden är lös”?
  • Varför måste gästerna säga sitt namn innan de lämnar maskeradbalen?
Livrustkammarens logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Livrustkammaren

För lärare

Den här lektionen handlar om att utifrån olika historiska källor svara på hur det gick till när Gustav III sköts på Operan år 1792. Kan Gustav III:s maskeraddräkt ge några ledtrådar? Finns det andra källor?