VRAK_Det var ett misstag, jag lovar_intro

Lärarhandledning

Åk 7-9

Det var ett misstag, jag lovarLärarhandledning

Vad hände den 11 februari 1943?

1943

Listershuvud

Kan man lita på soldater från andra länder? Varför finns det lagar för krig? Kan man vara neutral i krig? Lektionen vill väcka dessa frågor med utgångspunkt i en händelse i Blekinge skärgård 1943.

Koppling till skolans kursplan

Lrg22, kunskapskrav

 • Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Lgr22, centralt innehåll

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

 • Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Lektionens innehåll

Lektionen innehåller två delar: en övning i källkritik och en diskussionsövning. På elevsidan finns en inledande beskrivning följd av en ljudfil samt en karta. I slutet finns även en kort förklaring hur historien slutade. Lektionens andra övning är en mer fördjupad diskussion med klassen, fristående från elevsidan.

Eleverna behöver penna och papper för att göra anteckningar. De kan göra den första övningen enskilt, i par eller mindre grupper. Den andra övningen gör ni bäst växelvis i helklass och mindre grupper.

Tidsåtgång: första övningen ca 20-30 minuter, andra övningen ca 30 minuter.

Övning 1: Vad hände den 11 februari 1943?

Det är en övning i källkritik och trovärdighet. Eleverna ska läsa, lyssna och fundera kring de två tyska flygarnas förklaring till att de befann sig i svenskt luftrum och huruvida förhörsledaren Åge Lundström trodde på dem eller ej.

Du kan hjälpa eleverna med sina resonemang med att ställa frågor som:

 • Kan man ta miste på Kögebukten och Hanöbukten?
 • Tror du att flygplanskompasser brukar visa fel?
 • Vad menade Åge Lundström med att flera tyska plan hade problem med kompassen samma dag?
 • Varför säger han att de tyska flygarnas politiska åsikter är inlärda?
 • Varför tror du att de två tyska flygarna bjöds in till svenska officerares hem?
 • Tror du att de tyska flygarnas politiska åsikter har betydelse för om de talar sanning eller ej?

Förmodligen kommer eleverna fram till många intressanta tankar. De flesta tror nog, precis som Åge Lundström, att de tyska piloterna inte talade sanning. Bland annat borde piloten ha förstått att kusten skulle ha varit på högra sidan av planet om de var på väg tillbaka till Danmark. Att flera tyska plan hade flugit vid den svenska kusten under samma dag tyder också på att det var en koordinerad och medveten insamling av information om den svenska kusten från tysk sida.

Samtidigt 1943

Sverige valde att vara neutralt under andra världskriget. Tyskarna invaderade Norge och Danmark 1940. Samtidigt ställde de krav på Sverige, bland annat att hjälpa tyska truppförflyttningar genom Sverige. Våra grannländer och de allierade hade också förväntningar på hur Sverige skulle stödja dem, eller åtminstone inte gå med på de tyska kraven. Sverige tvingades till en svår balansgång för att undvika att dras in i kriget.

I januari 1943 träffas ledare för några av de allierade (England, Frankrike, USA) i Casablanca, Marocko. Där kommer de överens om att kriget skall pågå till axelmakternas (Tyskland, Italien, Japan) ovillkorliga kapitulation, att de ger upp utan att ställa några villkor. Man bestämde också att de brott mot mänskligheten nazisterna begått skulle bestraffas. Inga separata fredsförhandlingar med Tyskland skulle tillåtas förrän Tyskland erkände sig besegrat och kapitulerade.

Under 1943 upphör tyskarnas militära överlägsenhet och de allierade får framgångar på flera fronter. Maktförhållandena i kriget förändras.

En händelse som kan ha koppling till lektionens berättelse om det tyska flygplanet är det tyska nederlaget vid Stalingrad 2 februari 1943. Spaningsflygningarna kan ha varit en undersökning inför en eventuell evakuering av tyska styrkor från Baltikum.

Övning 2: Varför finns lagar för krig?

I krig finns det internationella lagar som innefattar både skyldigheter och rättigheter. Lagarna är internationella överenskommelser som gäller alla länder som skrivit under lagarna. Lagarna kallas tillsammans för Folkrätten och handlar om människors och nationers skyldigheter och rättigheter i fredstid och i krig. Folkrätten bygger på principer om ett lands självständighet, frihet och gränser. Dessa idéer växte fram redan under 1600-talet.

De avslutande frågorna under rubriken Fundera är början till en djupare diskussion med dina elever. Frågorna går gradvis mot mer abstrakta tankegångar.

Sist i förhörsprotokollet skriver Åge Lundström att tyskarna varit gäster i flera flyglärares hem.

 • Varför tror du två tyska militärer med nazistiska åsikter bjuds hem till svenska militärer?

De tyska flygarna tyckte att ryska soldater var djur. Ledande politiker och militärer beskriver ibland sina motståndare som djur, monster, odjur, undermänniskor, smutsiga eller orena. 

 • Vad tror du är syftet?
 • Kan du ge exempel från en nutida konflikt?

Det finns ett talesätt som säger att "allt är tillåtet i kärlek och krig".

 • Varför finns det då lagar för krig?
 • Vem ser till att krigets lagar följs?

Länkar/fördjupning

Under andra världskriget, som pågick mellan 1939 och 1945, var Sverige neutralt. Det betyder att Sverige inte deltog på någon sida i kriget. Vi fick på det sättet inga fiender, men heller inte några riktiga vänner. När man förklarar att man är neutral i ett krig gör man det för att vill undvika att landet skall drabbas av den förstörelse och det lidande som ett krig orsakar.

Läs igenom Haagkonventionens regler för neutrala länder inför lektionen. Komplettera gärna med de övriga texterna i länkarna nedan.

Haagkonventionen 1907

Angående neutrala makters rättigheter och förpliktelser

Artikel 1

Neutrala makters område är okränkbart.

Artikel 2

Det är de krigförande förbjudet att över en neutral makts landområde låta föra trupper eller transporter av vare sig ammunition eller proviant.

Artikel 3

Det är likaledes de krigförande förbjudet:

a) att å en neutral makts landområde anlägga station för radiotelegrafering eller anbringa någon som helst apparat, avsedd att utgöra förbindelsemedel med de krigförande styrkorna till lands eller sjöss;

b) att använda någon som helst anläggning av detta slag, vilken före krigsutbrottet blivit av dem å en neutral makts område utförd i uteslutande militärt syfte och vilken icke upplåtits till bruk för den allmänna samfärdseln.

Artikel 4

Stridande styrkor må icke uppsättas och värvningsbyråer ej öppnas å en neutral makts landområde till förmån för de krigförande.

Artikel 5

Neutral makt må icke inom sitt område tillstädja någon av de i artiklarna 2–4 omförmälda åtgärder. Sådan makt är pliktig att beivra mot neutraliteten stridande handlingar, endast försåvitt dessa handlingar blivit begångna å dess eget landområde.

Artikel 6

En neutral makt bär icke något ansvar för det förhållande att enstaka individer överskrida gränsen för att ställa sig i endera krigförande partens tjänst.

Artikel 7

En neutral makt är icke pliktig att förhindra utförsel eller genomförsel för den ena eller andra krigförande partens räkning av vapen, ammunition och överhuvudtaget allt som kan vara till gagn för en armé eller en flotta.

Artikel 8

En neutral makt är icke pliktig att gentemot de krigförande utfärda förbud eller förordna om inskränkning i fråga om bruket av de telegraf- eller telefonkablar ävensom de apparater för trådlös telegrafi, vilka äro vare sig dess egen eller bolags eller enskildas tillhörighet.

Artikel 9

Alla de av en neutral makt vidtagna åtgärder till inskränkning eller förbud i de hänseenden, som omförmälas i artiklarna 7 och 8, skola av densamma likformigt tillämpas gentemot de krigförande. Den neutrala makten skall vaka däröver att samma förpliktelse iakttages av de bolag eller enskilda, vilka äro ägare av telegraf- eller telefonkablar eller av apparater för trådlös telegrafering.

Artikel 10

Det kan icke anses som en fientlig handling, att en neutral makt, låt vara med våld, avvärjer angrepp mot sin neutralitet. Kapitel II Om internering av krigförande och vård av sårade hos de neutrala.

Artikel 11

Neutral makt, som å sitt område mottager trupper tillhörande de krigförande arméerna, skall internera dem, såvitt möjligt långt från krigsskådeplatsen. Den må bevaka dem i läger och till och med innesluta dem i fästningar eller å för ändamålet lämpade platser. Den äger likaledes avgöra, huruvida officerare må lämnas i frihet, sedan de på hedersord förbundit sig att icke utan tillstånd lämna det neutrala området.

Artikel 12

I saknad av särskild överenskommelse skall den neutrala makten förse de internerade med livsmedel, beklädnad och det understöd i övrigt allmän människokänsla bjuder. Gottgörelse skall vid fredsslutet beredas för de av interneringen föranledda kostnader.

Artikel 13

Neutral makt, vilken mottager förrymda krigsfångar, skall lämna dem i frihet. Om den tillåter dem att vistas inom sitt område, står det den fritt att anvisa dem en viss uppehållsort. Samma stadgande är tillämpligt i fråga om krigsfångar, som medföras av trupper, vilka tagit sin tillflykt till neutralt område.

Artikel 14

Neutral makt kan tillåta att sårade eller sjuka, tillhörande de krigförande arméerna, föras över dess områden, under förbehåll att de tåg, som föra dem, icke forsla vare sig krigspersonal eller krigsmateriel. Det åligger i sådant fall den neutrala makten att vidtaga för ändamålet erforderliga säkerhets- och kontrollåtgärder. Sårade eller sjuka, som under dylika omständigheter införas å neutralt område av en av de krigförande parterna, men tillhöra motparten, böra av den neutrala makten bevakas, så att de ej ånyo må kunna taga del i krigsrörelserna. Enahanda förpliktelser åligga samma makt i fråga om sådana sårade eller sjuka tillhörande den andra armén, vilka må hava åt densamma anförtrotts.

Artikel 15

Genèvekonventionen äger tillämpning å sårade och sjuka, som internerats å neutralt område.

Vraks logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: VRAK

Fler lektioner på liknande tema

För elever

År 2006 hittades ett vrak på elva meters djup i Karlskrona skärgård. Det var resterna av ett flygplan från andra världskriget. Hur kom det dit och vad hade hänt tidigare?