VRAK_Det var ett misstag, jag lovar_intro

Lektion

Åk 7-9

Det var ett misstag, jag lovarLektion

Vad hände den 11 februari 1943?

1943

Listershuvud

År 2006 hittades ett vrak på elva meters djup i Karlskrona skärgård. Det var resterna av ett flygplan från andra världskriget. Hur kom det dit och vad hade hänt tidigare?

Ett misslyckat försök

Flygplanet på havsbotten hade kommit in för en landning på vattnet, slagit runt och sjunkit. Haverirapporten från 1947 beskriver hur olyckan gick till:

Plötsligt märkte både föraren och mekanikern, att flygplanet kommit för lågt, varvid mekanikern skrek till föraren, att han skulle göra uppstigning, vilket föraren även gjorde i samma ögonblick men just då träffade flottörerna vattnet och planet slog runt och började sjunka. Föraren tog sig ut ur planet, troligtvis genom en sidoruta, och kom upp till ytan. Mekanikern hade svårt att komma ut men lyckades till slut och fick simma upp till ytan. En räddningsbåt kom till platsen och tog upp dem.

Det var alltså ett misslyckat landningsförsök av två svenska flygare. Men planet var från början inte svenskt, utan tyskt. Fyra år tidigare, den 11 februari 1943, hade det kommit in på svenskt territorium. Var det också ett misstag?

Sverige var neutralt under andra världskriget och bevakade sina gränser så gott det gick. Alltså fick inga flygplan från länderna som var i krig flyga i svenskt luftrum. När det tyska flygplanet kom in i svenskt luftrum utanför Blekinges kust tvingades det landa. Det var två tyska militärer ombord på flygplanet, en pilot och en observatör.

Förhörsrapport

Ett dokument och ett foto på en man i uniform som röker pipa.

De två tyska flygarna blev förhörda av chefen för flygvapenskolan, Åge Lundström (1890–1975). Han skrev en kort rapport om samtalen och om vad som hade hänt. Rapporten var hemligstämplad under kriget. Lyssna på eller läs hans rapport samtidigt som du antecknar. Fundera kring följande frågor:

  • Vad får Åge Lundström att tro att den tyske piloten avsiktligt kommit in på svenskt territorium?
  • Tror du att tyskarna hade fotograferat den svenska kusten?
  • Är det något i rapporten som du tycker är märkligt?
  • Varför tror du att Åge Lundström antecknade om flygarnas politiska åsikter?
  • Vilka följdfrågor angående flygningen tycker du Åge Lundström borde ha ställt till dem?

Åge Lundströms rapport

Till chefen för flygvapnet

Härmed får jag vördsamt avgiva rapport över förhör med de två tyska flygare, som den 11 dennes tvingats landa vid Listershuvud.

Löjtnant Abramowski, Helmut, född den 20/5 1923 i Hannover. Hemort Potsdam. Flygspanare.

Underofficer Hammer, Ludwig, född den 6/7 1921 i Riedlingen, Wittenberg. Hemort Riedlingen. Flygförare.

Båda verkade mycket unga och ganska oerfarna. De visade sig till exempel hava föga kännedom om vanliga engelska krigsflygplan och deras beväpning.

Löjtnant Abramowski var mycket inbunden och tvär, stundom på gränsen till ohövlighet. Det är möjligt, att han under denna mask dolde sin osäkerhet. Han behandlade underofficeren närmast som sin kalfaktor och var i hans närvaro än mera tillbakadragen.

Underofficer Hammer verkade närmast som en vänlig, glad, sydtysk bondpojke. Han hade endast flugit omkring 1 ½ år, ungefär 300 flygtimmar. Han hade utbildats på landflygplan och därefter överflyttas till marinflygförband.

Löjtnant Abramowski uppgav, att de från en tillfällig bas i Köpenhamn haft ett kortare övningsflygningsuppdrag till Bornholm. Då de vid Bornholm skulle taga kontrakturen till Köpenhamn, slog kompassen 90 grader fel och de flögo i stället norrut. (Den visade för övrigt rätt. Kontrollerat.) Då de angjorde svenska kusten, togo de Hanöbukten för Köge Bugt. De tvingades av luftvärnselden från en vedettbåt att landa.

Jag frågade flygarna, om de fotograferat Bornholm eller kanske av misstag svenska kusten. De uppgåvo då, att de icke hade haft kamera med ombord. Då jag meddelade, att kameran återfunnits, blev löjtnanten förvirrad och sade, att han ej önskade diskutera dessa förhållanden vidare. Underofficeren däremot smålog menande.

I själva verket har icke kameran återfunnits. Befälhavaren på vedettbåten har sett dem kasta en säck överbord. Sannolikt befann sig kameran i säcken jämte bland annat gummibåten, som ej fanns i flygplanet. Av en påträffad fotograferingsjournal framgår, att fyra plåtar tagits. Då datum saknas, kan det emellertid ej avgöras, om fotograferingen ägt rum vid denna flygning. Hade icke fotografering av svenska kusten ägt rum, hade knappast någon anledning förefunnits att kasta kameran överbord. Det är mitt intryck, att de dolde sanningen, då de förnekade att kamera medförts.

För övrigt synes det märkliga hava inträffat, att samma dag kompassen slagit fel på flera tyska flygplan.

Flygarna uppgåvo att de lågo under utbildning. De tillhörde sålunda icke egentligen något krigsflygförband. Deras uppdrag utgjordes mest av kortare spaningsflygningar. Tidigare hade de legat i Narvik. På min fråga om de där också legat under utbildning, skrattade de. De vägrade uppgiva vilket förband de tillhörde eller närmaste chefs namn.

Deras politiska synpunkter och uppfattning om kriget verkade inlärda och överensstämde med tankegångarna i Hitlers och Görings propagandatal. Motgångarna i öster skulle repareras i sommar. De ryska soldaterna voro ej människor, utan djur framdrivna av politruker. Hela världen var emot tyskarna, men de skulle segra. Själva längtade de till att få komma till en front.

Av intresse är, att de ansågo Sveriges neutrala hållning för den enda rätta. Denna uppfattning föreföll även inlärd.

De båda tyska flygarna hava under vistelsen i Ljungbyhed varit gäster i flera flyglärarhem samt i övrigt omhändertagits på bästa sätt. De överlämnades natten mellan den 14 och 15 dennes vid Helsingborgs Ångfärjestation till de tyska myndigheterna å ett permittenttåg från Norge.

Ljungbyhed den 15 februari 1943

Åge Lundström

Planets färdväg

Eftersom Abramowski och Hammer inte ville säga var de hade sin bas visste inte Åge Lundström att de kom från Flieger-Ergänsungsgruppe See (flygskolan för sjöflygplan) i Thisted, Danmark. Abramowskis och Hammers befälhavare var överstelöjtnant Eugen Bischoff.

Titta på kartan och fundera vidare på huvudfrågan: var det verkligen ett navigeringsmisstag? Varför borde piloterna ha märkt att de var på väg åt fel håll, även om kompassen visade fel?

Vad hände sedan?

Ett foto av ett flygplan med pontoner.
Det beslagtagna flygplanet i Norge, ca 1945. Foto: Horten Flygfabrik, Flygvapnet Norge (CC BY).

Flygplanet såldes av flygvapnet i april 1945 till AB Kontinentagenturen, ett företag som förmodligen var en täckmantel för brittiska underrättelsetjänsten. Därefter flög det till och från Norge med norska beteckningar. Under 1946 köptes flygplanet av AB Ahrenbergsflyg och användes av svenska flygvapnet då det havererade 1947.

Löjtnant Helmut Abramowski tjänstgjorde hela kriget som observatör på samma typ av flygplan. Hans liv efter kriget är inte känt. Underofficer Ludwig Hammer kom till aktiv tjänst på slagskeppet Scharnhorst. Den 26 december 1943 attackerade det brittiska slagskeppet Duke of York och lyckades sänka Scharnhorst. Endast 36 personer av skeppets 1 968 man räddades. Ludwig Hammer överlevde inte.

Fotomontage av ett flygplan och en man i uniform.
Löjtnant Helmut Abramowski och ett Arado 196. Foto: Historisches Marinearchiv (CC BY).

Fundera

Sist i förhörsprotokollet skriver Åge Lundström att tyskarna varit gäster i flera flyglärares hem.

  • Varför tror du två tyska militärer bjuds hem till svenska militärer?

De tyska flygarna säger i förhören att de tycker att ryska soldater är djur. Ledande politiker och militärer beskriver ibland sina motståndare som djur, monster, odjur, undermänniskor, smutsiga eller orena. 

  • Vad tror du är syftet med att likna fienden vid djur?
  • Kan du ge exempel från en nutida konflikt där man har gjort det?

Det finns ett talesätt som säger att "allt är tillåtet i kärlek och krig".

  • Varför finns det då lagar för krig?
  • Vem ser till att krigets lagar följs?

Inledningsbild: Spaningsplanet på havsbotten vid Getskär i Karlskrona skärgård där det sjönk 1947 efter att Sverige tagit över planet. Foto: Ingemar Lundgren/Länsstyrelsen Blekinge (CC BY).

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: VRAK

Andra lektioner

För lärare

Kan man lita på soldater från andra länder? Varför finns det lagar för krig? Kan man vara neutral i krig? Lektionen vill väcka dessa frågor med utgångspunkt i en händelse i Blekinge skärgård 1943.